De Komeet: ‘onderwijs van betekenis’

Ontwikkelingsgericht onderwijs 

Op ‘De Komeet’ werken wij met aspecten uit het ontwikkelingsgerichte onderwijs (OGO). Ontwikkelingsgericht onderwijs is onderwijs dat rekening houdt met de verschillen tussen individuele kinderen en zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind, waarbij we oog hebben voor het totale kind als cultureel en maatschappelijk wezen. We vinden daarom zowel de cognitieve (wat het kind aan kennis opdoet), als de sociaal- emotionele en de brede ontwikkeling van het kind belangrijk. Het kind is ons uitgangspunt. Ieder kind is anders, leert anders, in een ander tempo of op een ander niveau en heeft andere kwaliteiten en interesses.

 

Brede ontwikkeling

Naast het overdragen van kennis zoals vastgelegd in de landelijke kerndoelen en referentieniveaus voor het basisonderwijs, streven we naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Die doelen hebben betrekking op een actieve houding, het nemen van initiatieven, plannen maken, communiceren en taal, samen spelen en werken, verkennen van de wereld, uiten en vormgeven, voorstellingsvermogen en creativiteit, omgaan met symbolen, tekens en betekenissen, zelfsturing en reflectie, onderzoeken en redeneren en problemen oplossen. U herkent deze doelen in dagelijkse activiteiten als het leren redeneren, presenteren, vormgeven, samenwerken, plannen maken, organiseren, zelfstandig werken, onderzoeken, het inschakelen van deskundigen, e.d. Ons onderwijs heeft daardoor een meerwaarde die de kinderen van pas zal komen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

 

Betekenisvolle activiteiten, betrokkenheid van kinderen

We streven er naar ons onderwijs zoveel mogelijk vorm te geven in betekenisvolle activiteiten. Dat zijn activiteiten waarin kinderen de sociaal-culturele werkelijkheid buiten de school herkennen. In de kleuterbouw leren de kinderen door de werkelijkheid na te spelen, vanaf groep 3 verschuift het accent naar het onderzoeken van de werkelijkheid. De leerkrachten bepalen de leerdoelen, de kinderen hebben inbreng in de keuze en de vorm van de activiteiten. U herkent deze werkwijze in bijvoorbeeld de themahoeken, de aankleding van de groep, excursies, presentaties, tentoonstellingen en zelfgemaakte teksten. Door het geven van verantwoordelijkheid is de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces groot.

 

Begeleidende rol van de leerkracht

We beschouwen elk kind als uniek. Werkend vanuit de uniciteit van elk kind, streeft de leerkracht er naar de kinderen persoonlijk te begeleiden in hun ontwikkeling.

 

Basiskenmerken: zelfvertrouwen, emotioneel vrij, nieuwsgierig

Een kind dat zelfvertrouwen heeft, emotioneel goed in zijn vel zit en nieuwsgierig is, zal zich goed kunnen ontwikkelen. Dat zijn belangrijke basisvoorwaarden, maar bij ons ook doelen op zich.

 

Respect voor elkaar

Het zich eigen maken van kennis en nieuwe denkbeelden gaat niet zonder een goede samenwerking. Samenwerken met anderen brengt je op een hoger niveau. Daarom wordt aan het leren omgaan met elkaar veel aandacht besteed. Waarden als respect voor elkaar, rechtvaardigheid, saamhorigheid en rekening met elkaar houden lopen als een rode draad door de school. We maken met de kinderen duidelijke afspraken om een goed schoolklimaat te krijgen en te houden.