Algemeen

De Komeet is een openbare school in Krommenie. De school is gevestigd in twee tegenover liggende gebouwen aan de Jupiterstraat en de Neptunuslaan.

De Komeet maakt deel uit van de stichting Zaan Primair voor openbaar onderwijs in de gemeente Zaanstad.

Openbaar onderwijs betekent dat wij onze school openstellen voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook. Ieder kind is van harte welkom om kennis te maken en te leren met andere kinderen in een ontmoetingsplaats van verschillende culturen, denkbeelden en zienswijzen. Openbaar onderwijs draagt actief en nadrukkelijk bij aan de vorming en ontwikkeling van de samenleving. Kinderen leren vanuit de dagelijkse praktijk respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Ze leren ongedwongen ervaringen en ideeën uit te wisselen om zo een samenleving te ontwikkelen die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en samenwerking. In onze school heerst een klimaat van tolerantie en democratie. Leerlingen, ouders, leerkrachten, directies en bestuursleden zijn gewend open met elkaar te communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. (Zie ook de algemene schoolgids van ZAAN PRIMAIR)

 

OBS De Komeet  heeft als motto:

 onderwijs van betekenis

We streven naar een onderwijsaanbod dat betekenisvol is voor kinderen en ouders. Dat doen we door gebruikt te maken van aspecten uit het onderwijsconcept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

In OGO gaan we er van uit dat kinderen van elkaar verschillen. We streven daarom naar een aanbod wat past bij de ontwikkeling van elk individueel kind en wat recht doet aan zijn of haar capaciteiten.
We stellen hoge eisen aan de kinderen. Maar anderzijds is leren een sociaal gebeuren. Leren doe je met en van elkaar.

Die principes ziet u in onze onderwijspraktijk terug in de 4 B’s, veelal in de vorm van thema’s.
De kinderen werken aan Betekenisvolle activiteiten, mede gericht op de Brede doelen van basisontwikkeling, waardoor de Betrokkenheid van kinderen en teamleden groot is. De leerkrachten hebben een Bemiddelende rol tussen leerling en leerstof.

Zowel binnen als buiten de thema’s vinden er instructies plaats, soms in de hele groep maar ook dikwijls in kleinere instructiegroepen. Door de betrokkenheid van kinderen en teamleden bij elkaar en de activiteiten is er een goed pedagogisch klimaat in de school.
We hanteren duidelijke normen en waarden, gebaseerd op respect en waardering voor elkaar en de omgeving.
Ouders hebben een belangrijke rol bij het onderwijs aan hun kind. We waarderen daarbij de wederzijdse betrokkenheid en goede informatieverstrekking.

Meer informatie over ons onderwijs vindt u onder het hoofdstuk ‘Onderwijs’.
We hopen dat u met deze website een goed beeld krijgt van de gang van zaken binnen onze school.
Indien u vragen heeft neem dan gerust contact op voor meer informatie.