Medezeggenschapsraad (MR)

Graag wil de medezeggenschapsraad, kortweg de MR, zich aan u voorstellen.De MR is een wettelijk verplicht instituut vergelijkbaar met de ondernemingsraad in een bedrijf. In tegenstelling tot een bedrijf zitten er in de MR naast personeelsleden ook vertegenwoordigers van de “gebruikers”, de ouders. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat de school wel een heel bijzonder soort “onderneming” is.

Samenstelling van de MR

De vertegenwoordiging bestaat uit vijf leerkrachten en vijf ouders. De leden worden uit de personeelsgeleding respectievelijk de oudergeleding voor 3 jaar benoemd. Ieder jaar wordt in het voorjaar in de  nieuwsbrief aangegeven of er vacatures in de oudergeleding van de MR zijn. Ouders kunnen zich dan verkiesbaar stellen voor een plek in de MR.

De MR is dit schooljaar als volgt samengesteld:

De teamgeleding bestaat uit: Esther Mooij, Gina Elsinga, Nicole van den Berg, Mireille Kamman, Marloes Bording

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De oudergeleding omvat: Carolien Otjens, Henry Moes, Sandy Glandorf, Steve Smit, Frank

Meulenkamp (voorzitter)

De directie vertegenwoordigt bij de MR-vergaderingen het bestuur: het bevoegd gezag van de school. John van Bemmelen (directeur De Komeet) is daarom voor de MR vergaderingen uitgenodigd. De directie informeert de MR over de lopende zaken. De schooldirectie heeft formeel geen stemrecht in de MR.

Wat doet de MR?

De MR praat mee over beleidsmatige aangelegenheden die met de school te maken hebben. De schooldirectie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de schooldirectie. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft twee belangrijke bevoegdheden n.l. het instemmingsrecht en het adviesrecht. De gezamenlijke MR moet bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. De oudergeleding heeft ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. In een aantal gevallen moet de schooldirectie advies vragen aan de MR over plannen met de school, bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot aanstelling en ontslag van het personeel. De schooldirectie moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert maandelijks gedurende het schooljaar en bespreekt dan de lopende zaken. Tijdens de eerste MR vergadering worden de prioriteiten voor het schooljaar 2015-2016 bepaald en gekoppeld aan vergaderdata: de jaarplanning. De vergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur, locatie bovenbouw.

Komt u op bezoek bij de MR?

In principe zijn de MR vergaderingen openbaar tenzij zij het over vertrouwelijke zaken gaat. Ouders die geen lid zijn van de MR zijn tijdens de vergadering alleen toehoorders. Wanneer u een suggestie hebt voor de agenda van de MR, kunt u uiterlijk een week voor de betreffende vergadering een mail naar de MR sturen. Het dagelijks bestuur van de MR bepaalt dan of de suggestie wordt overgenomen.Een MR lid zal dan contact met u opnemen. Hierbij wil de MR er u wel op attent maken dat individuele aangelegenheden niet in de MR worden behandeld, het gaat altijd om algemene kwesties die met het beleid van de school te maken hebben. Het mailadres is mr@obsdekomeet.nl. De door de vergadering vastgestelde notulen treft u bij deze site aan.

Medezeggenschap in ons bestuur

De Komeet maakt deel uit van stichting ZAAN PRIMAIR, waarbij 27 openbare scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs zijn aangesloten. Hiervoor is ook een MR actief: de Gemeenschappelijke MR, de GMR. Deze adviseert en besluit over de zaken die de individuele school overstijgen. De leden worden rechtstreeks gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, maar hoeven niet lid te zijn van één aan de school verbonden MR. Zie ook www.zaanprimair.nl.

We hopen dat we u een idee hebben kunnen geven over wat de MR inhoud en doet. Heeft u vragen dan kunt u deze aan een van de leden stellen of mailen naar mr@obsdekomeet.nl.

 

Vergaderdata voor het schooljaar

2016-2017 :

woensdag 2 november 2016
dinsdag 13 december 2016
donderdag 26 januari 2017
maandag 6 maart 2017
dinsdag 18 april 2017
dinsdag 30 mei 2017

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2014-2015