Hoe informeren ouders en school elkaar?

Betrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. Een goede aansluiting op de opvoedings– en omgangsregels van de school en thuis achten wij van groot belang. De goede wisselwerking tussen school en ouders levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij denken daarbij aan het bekijken van de gemaakte werkstukken in de groepen, het even blijven tijdens een inloop om te zien/ vragen waar uw kind mee bezig is, het samen met uw kind zoeken naar informatie en/of materialen bij het thema waarmee gewerkt wordt, het lezen van de informatiebrief naast de (onderbouw-)lokalen enz. Daarnaast zijn er verschillende manieren om u te informeren:

Avonden en gesprekken

GROEPSINFORMATIE – OUDERAVOND:
Speciaal voor de ouders van leerlingen, die voor het eerst in een nieuwe groep of een nieuw leerjaar zitten, wordt eens per jaar een informatieavond gehouden over het onderwijs van het komende schooljaar. U maakt kennis met de theorie en de praktijk van alle activiteiten binnen de groep van uw kind. Voor u is dit bruikbare informatie bij het lezen van het verslag en in de gesprekken met uw kind.

SPREEKAVONDEN:
U wordt een aantal malen per jaar uitgenodigd om te komen praten over de ontwikkeling van uw kind. We gaan er van uit dat we alle ouders minstens twee keer per jaar spreken.

GESPREKKEN MET DE LEERKRACHT NA SCHOOLTIJD
U kunt na schooltijd met de leerkracht een gesprek hebben. Vanwege teambesprekingen en vergaderingen is het meestal verstandig om een afspraak te maken. Wilt u de leerkrachten niet vlak voor de aanvang van de lessen aanspreken, als dit niet strikt noodzakelijk is?
Informatieverstrekking en persoonlijke gegevens.

Basisscholen zijn wettelijk verplicht maatregelen te nemen ter bescherming van persoonlijke gegevens. We geven daarom geen informatie over kinderen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de ouders. Informatie aan gescheiden ouders wordt in de praktijk aan de meest verzorgende ouder verstrekt. Oudergesprekken voeren we in de situatie van gescheiden gezinnen bij voorkeur met beide ouders gezamenlijk. We gaan er van uit dat de ouders, in het belang van hun kind, de benodigde informatie delen.

Publicaties en website

INFORMATIE NAAST DE DEUREN IN DE ONDERBOUW
Naast en/ of op de deuren van de lokalen in de onderbouw hangen regelmatig brieven over allerlei zaken die zich in de groep afspelen. De brieven worden regelmatig vervangen. Met de informatie die u daarin kunt vinden, blijft u goed op de hoogte. Dat is belangrijk voor de betrokkenheid en het contact tussen ouders, school en kinderen.

OUDERBERICHT
Het ouderbericht wordt digitaal verspreid via de email. Ook kunt u het bericht van de website downloaden. In beide gebouwen ligt een papieren versie ter inzage. In het ouderbericht staan zaken, die in de volgende weken van belang zijn.

WEBSITE EN PERS
Onze school heeft een eigen homepage op internet www.obsdekomeet.nl . Daar vindt u informatie over onze school en na bijzondere activiteiten soms een verslag en foto’s. Daarnaast worden er soms stukjes in de lokale kranten geplaatst over activiteiten binnen de school. Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s op de website of in de krant waarop hun kind(eren) staan, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de schoolleiding. In het onderschrift bij de foto’s worden achternamen van de kinderen die op de foto staan niet vermeld, tenzij ouders daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.

BASISSCHOOLNET
Ouders van onze school krijgen een inlogcode voor Basisschoolnet. Via dit digitale kanaal wordt veel actuele informatie over school verspreid onder ouders van De Komeet.

Informatie over de ontwikkeling van uw kind

VERSLAG EN GESPREKKEN
Rond oktober/november worden de ouders van de groepen 3 tot en met 8 uitgenodigd voor een gesprek. Daarin wordt besproken hoe de eerste weken in de (nieuwe) groep voor het kind zijn verlopen. Eind januari / begin februari en aan het einde van het schooljaar ontvangt u een schriftelijk verslag. Bij het eerste verslag in de groepen 3 t/m 8 ontvangt u altijd een uitnodiging voor een oudergesprek. Bij het tweede verslag alleen indien wij en/of u dat wenselijk vinden.

In de groepen 2 tot en met 4 bestaat het verslag uit twee delen: een deel dat aan de ouders is gericht en een deel dat aan de kinderen is gericht. De inhoud is gebaseerd op de HOREB-modellen. In het verslag van de groepen 5 t/m 8 ziet u twee belangrijke aspecten terug. Enerzijds ziet u de ontwikkeling die de toetsresultaten laten zien, anderzijds beschrijven we de brede ontwikkeling die we zien in het gewone schoolwerk. Voor de bovenbouw is er geen observatiemodel als het HOREB ontwikkeld. Voor beide bouwen geldt dat het verslagmodel regelmatig aangepast wordt. Het onderwijs is in ontwikkeling, de verslagen ontwikkelen mee.

GROEP 1/2
Met de ouders van de kinderen die net op school zijn, maakt de leerkracht ongeveer zes tot acht weken na de eerste hele schooldag, een afspraak voor een gesprek. In februari vinden de eerste gesprekken plaats voor de andere kinderen. De kinderen die naar groep 3 gaan ontvangen aan het einde van hun laatste kleuterjaar een schriftelijk verslag. Het verslag wordt na het laatste 10-minutengesprek, in mei/juni aan de ouders meegegeven. Van de kinderen die nog geen schriftelijk verslag krijgen, wordt door de leerkracht wel schriftelijk een stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling opgemaakt. Die wordt tijdens het 10-minutengesprek in mei/juni met de ouders doorgenomen. U kunt zich opgeven voor de genoemde 10-minutengesprekken door uw naam op een intekenlijst te zetten.

GROEP 3 T/M 7
Het verslag is losbladig en wordt gebundeld tot een boekje. Daarom is het belangrijk dat u het verslag na een aantal weken weer inlevert.

GROEP 8
Groep 8 ontvangt in januari/februari en in juni-juli een aangepast verslag. Voor de kinderen van groep 8 spitsen de gesprekken zich toe op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen aan het einde van het schooljaar hun portfolio mee. Dit is een map, kist, ludieke tas o.i.d. met daarin werk van de kinderen dat het verloop van de persoonlijke ontwikkeling laat zien.