Onderwijs van betekenis

Op De Komeet geven we ‘onderwijs van betekenis’: wij werken met aspecten uit het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In OGO gaan we er van uit dat kinderen van elkaar verschillen. We streven daarom naar een aanbod dat past bij de ontwikkeling van elk individueel kind en dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten. We stellen hoge eisen aan de kinderen. Maar anderzijds is leren een sociaal gebeuren. Leren doe je met en van elkaar.

Dat ziet u in onze onderwijspraktijk terug in de 4 B’s:
Betekenisvolle activiteiten: kinderen werken aan thema’s die betekenis voor ze hebben. De eigen inbreng van kinderen (‘Wat willen wij weten?’) is daarbij een belangrijk onderdeel.

Brede doelen van basisontwikkeling: het gaat in ons onderwijs niet alleen om ‘leerdoelen’, maar om de totale ontwikkeling van de identiteit van kinderen.

Betrokkenheid: staat bij ons centraal: je kunt pas iets leren als je je betrokken voelt bij de leerstof.

Bemiddelende rol van leerkracht: de leerkracht staat tussen de kinderen en boven de stof.

Wij zijn een openbare school:  dat betekent dat wij onze school openstellen voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook.

We hanteren duidelijke normen en waarden, gebaseerd op respect en waardering voor elkaar en de omgeving. Door de betrokkenheid van kinderen en teamleden bij elkaar en de activiteiten is er een goed pedagogisch klimaat in de school. Ouders hebben een belangrijke rol bij het onderwijs aan hun kind. We waarderen daarbij de wederzijdse betrokkenheid en goede informatieverstrekking.

Meer informatie over ons onderwijs vindt u onder het hoofdstuk  ‘Algemeen> Visie’.
We hopen dat u met deze website een goed beeld krijgt van de gang van zaken binnen onze school. Indien u vragen heeft neem dan gerust contact op voor meer informatie.

 

Peuterspelen De Komeet van PeuterTuin

Peuterspelen is de nieuwe naam voor de bekende peuterspeelzaal. Net als op de peuterspeelzaal staan ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Kinderen worden optimaal voorbereid om in te stromen in het basisonderwijs van De Komeet.

Peuterspelen De Komeet en basisschool De Komeet werken intensief samen: het pedagogisch klimaat, thema’s, activiteiten en feesten worden zo veel mogelijk gezamenlijk afgestemd. Een warme overdracht en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij.

Wat en hoe

Peuterspelen is voor kinderen van 2-4 jaar, van werkende én niet werkende ouders. Kinderen komen 6 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie komen 12 uur per week, verdeeld over 3 of 4 dagdelen.

Het Peuterspelen aanbod valt onder de Wet Kinderopvang.  Ouders die werken of worden toegeleid naar werk kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen via toeslagen.nl. Voor ouders die niet werken is een gemeentelijke, inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van kracht.

Het inschrijfformulier is op de website www.peutertuin.nu te downloaden of te verkrijgen bij school.

 

De kinderen van De Komeet