Welkom

Nieuw: Peuterspelen De Komeet: de peuterspeelzaal van TintelTuin en De Komeet!

Tinteltuin en de Komeet starten met Peuterspelen in het nieuwe schooljaar. Het Peuterspelen wordt aan 2 – 4 jarige kinderen, van werkende én niet werkende ouders, aangeboden voor 2 x 3 uur per week, in of nabij een school of kinderdagverblijf. Hierbij staan opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Net als op het kinderdagverblijf oefenen kinderen de vaardigheden en competenties die zij nodig hebben om in te stromen in het basisonderwijs, waarbij het pedagogisch klimaat, thema’s, activiteiten en feesten met de Komeet worden afgestemd.

Een warme overdracht naar de basisschool en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij.

Peuterspeel-locatie

Per 1 september start het Peuterspelen op De Komeet in het lege lokaal bij de onderbouw. Hier wordt een aparte groep voor Peuterspelen geopend.

Tarieven en tegemoetkomingen

Het Peuterspelen aanbod valt onder de Wet Kinderopvang. Het uurtarief is € 6,70. Ouders die werken kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen via toeslagen.nl. Voor ouders die niet werken is een gemeentelijke, inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van kracht. Het inschrijfformulier is op de www.tinteltuin.nl te downloaden of te verkrijgen bij ons op school.

Kinderopvangorganisatie TintelTuin werkt samen met De Komeet aan de totstandkoming van een Breed Kind Centrum, waarin er een nauwe aansluiting is tussen de kinderopvang en het onderwijs. Er wordt al samengewerkt, op het gebied van naschoolse opvang en het gezamenlijk aanbieden van activiteiten. Het Peuterspelen is een nieuwe stap in de richting van een Breed Kind Centrum.

Peuterspelen De Komeet (PFD)

De Komeet

De Komeet is een openbare school in Krommenie. De school is gevestigd in twee tegenover liggende gebouwen aan de Jupiterstraat en de Neptunuslaan.

De Komeet maakt deel uit van de stichting Zaan Primair voor openbaar onderwijs in de gemeente Zaanstad.

Openbaar onderwijs betekent dat wij onze school openstellen voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook. Ieder kind is van harte welkom om kennis te maken en te leren met andere kinderen in een ontmoetingsplaats van verschillende culturen, denkbeelden en zienswijzen. Openbaar onderwijs draagt actief en nadrukkelijk bij aan de vorming en ontwikkeling van de samenleving. Kinderen leren vanuit de dagelijkse praktijk respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Ze leren ongedwongen ervaringen en ideeën uit te wisselen om zo een samenleving te ontwikkelen die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en samenwerking. In onze school heerst een klimaat van tolerantie en democratie. Leerlingen, ouders, leerkrachten, directies en bestuursleden zijn gewend open met elkaar te communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. (Zie ook de algemene schoolgids van ZAAN PRIMAIR)

 

OBS De Komeet  heeft als motto:

 onderwijs van betekenis

We streven naar een onderwijsaanbod dat betekenisvol is voor kinderen en ouders. Dat doen we door gebruikt te maken van aspecten uit het onderwijsconcept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

In OGO gaan we er van uit dat kinderen van elkaar verschillen. We streven daarom naar een aanbod wat past bij de ontwikkeling van elk individueel kind en wat recht doet aan zijn of haar capaciteiten.
We stellen hoge eisen aan de kinderen. Maar anderzijds is leren een sociaal gebeuren. Leren doe je met en van elkaar.

Die principes ziet u in onze onderwijspraktijk terug in de 4 B’s, veelal in de vorm van thema’s.
De kinderen werken aan Betekenisvolle activiteiten, mede gericht op de Brede doelen van basisontwikkeling, waardoor de Betrokkenheid van kinderen en teamleden groot is. De leerkrachten hebben een Bemiddelende rol tussen leerling en leerstof.

Zowel binnen als buiten de thema’s vinden er instructies plaats, soms in de hele groep maar ook dikwijls in kleinere instructiegroepen. Door de betrokkenheid van kinderen en teamleden bij elkaar en de activiteiten is er een goed pedagogisch klimaat in de school.
We hanteren duidelijke normen en waarden, gebaseerd op respect en waardering voor elkaar en de omgeving.
Ouders hebben een belangrijke rol bij het onderwijs aan hun kind. We waarderen daarbij de wederzijdse betrokkenheid en goede informatieverstrekking.

Meer informatie over ons onderwijs vindt u onder het hoofdstuk ‘Onderwijs’.
We hopen dat u met deze website een goed beeld krijgt van de gang van zaken binnen onze school.
Indien u vragen heeft neem dan gerust contact op voor meer informatie.

De kinderen van De Komeet